Có 1 kết quả:

huáng yóu

1/1

huáng yóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) butter
(2) CL:盒[he2]