Có 1 kết quả:

Huáng pǔ

1/1

Huáng pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the main river through Shanghai
(2) name of a district in Shanghai