Có 1 kết quả:

huáng yán guì zhòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

honorable Chinese nationals (idiom)