Có 1 kết quả:

huáng rè bìng ㄏㄨㄤˊ ㄖㄜˋ ㄅㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

yellow fever