Có 1 kết quả:

Huáng fù guǐ ㄏㄨㄤˊ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huang Fugui, ghost of legends who provided Liu Juanzi with his magical recipes 劉涓子鬼遺方|刘涓子鬼遗方