Có 1 kết quả:

huáng dǎn

1/1

huáng dǎn

giản thể

Từ điển phổ thông

bệnh vàng (mặt vàng ủng, mỏi mệt)

Từ điển Trung-Anh

jaundice