Có 1 kết quả:

huáng dǎn bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

jaundice