Có 1 kết quả:

huáng zhì sǒu méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Steere's liocichla (Liocichla steerii)