Có 1 kết quả:

huáng xuǎn ㄏㄨㄤˊ ㄒㄩㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

favus of the scalp (skin disease)