Có 1 kết quả:

huáng qiū kuí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) okra (Hibiscus esculentus)
(2) lady's fingers