Có 1 kết quả:

huáng zhǒng

1/1

huáng zhǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

yellow race