Có 1 kết quả:

huáng jīng

1/1

huáng jīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

King Solomon's Seal (genus polygonatum)