Có 1 kết quả:

huáng lǜ

1/1

huáng lǜ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

yellow-green