Có 1 kết quả:

huáng lǜ sè ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

yellow green