Có 1 kết quả:

huáng lǜ bēi

1/1

huáng lǜ bēi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) flavescent bulbul (Pycnonotus flavescens)