Có 1 kết quả:

huáng yáng

1/1

huáng yáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Mongolian gazelle
(2) Procapra gutturosa

Một số bài thơ có sử dụng