Có 1 kết quả:

huáng xiōng liǔ yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow-vented warbler (Phylloscopus cantator)