Có 1 kết quả:

huáng jiǎo lǜ jiū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow-footed green pigeon (Treron phoenicopterus)