Có 1 kết quả:

huáng liǎn

1/1

huáng liǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) yellow face (due to sickness etc)
(2) yellow-skinned people