Có 1 kết quả:

huáng fù shàn wěi wēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow-bellied fantail (Chelidorhynx hypoxantha)