Có 1 kết quả:

huáng fù huā mì niǎo ㄏㄨㄤˊ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄚ ㄇㄧˋ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) olive-backed sunbird (Cinnyris jugularis)