Có 1 kết quả:

huáng fù jiǎo zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Cabot's tragopan (Tragopan caboti)