Có 1 kết quả:

huáng sè zhà yào

1/1

Từ điển Trung-Anh

trinitrotoluene (TNT), C6H2(NO2)3CH3