Có 1 kết quả:

Huáng huā gǎng qǐ yì ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄍㄤˇ ㄑㄧˇ ㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huanghuagang uprising of 23rd April 1911 in Guangzhou, one a long series of unsuccessful uprisings of Sun Yat-sen's revolutionary party