Có 1 kết quả:

huáng wěi yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow bittern (Ixobrychus sinensis)