Có 1 kết quả:

huáng yīng

1/1

huáng yīng

giản thể

Từ điển phổ thông

chim hoàng anh, chim vàng anh

Từ điển Trung-Anh

black-naped oriole (Oriolus chinensis)