Có 1 kết quả:

huáng páo jiā shēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to take the yellow gown (idiom)
(2) fig. to be made emperor
(3) to take the crown