Có 1 kết quả:

huáng hè bān

1/1

huáng hè bān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chloasma
(2) melasma