Có 1 kết quả:

huáng hè sè

1/1

huáng hè sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tan (color)
(2) tawny