Có 1 kết quả:

huáng dòu

1/1

huáng dòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

soybean