Có 1 kết quả:

huáng dào

1/1

huáng dào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the ecliptic (the plane of the solar system)