Có 1 kết quả:

huáng jiǔ

1/1

huáng jiǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

"yellow wine" (mulled rice wine, usually served warm)