Có 1 kết quả:

huáng tóng

1/1

huáng tóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

flavone