Có 1 kết quả:

huáng tiě kuàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

pyrite