Có 1 kết quả:

huáng què

1/1

huáng què

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian siskin (Spinus spinus)

Một số bài thơ có sử dụng