Có 1 kết quả:

huáng jiá shān què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow-cheeked tit (Machlolophus spilonotus)