Có 1 kết quả:

huáng hàn shé

1/1

Từ điển Trung-Anh

adder (zoology)