Có 1 kết quả:

huáng é yā què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) fulvous parrotbill (Suthora fulvifrons)