Có 1 kết quả:

Huáng Fēi hóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Wong Fei Hung (1847-1924), famous martial artist and revolutionary