Có 1 kết quả:

huáng bǐng

1/1

huáng bǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

yellowcake