Có 1 kết quả:

huáng gǔ suǐ

1/1

huáng gǔ suǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

yellow or fatty bone marrow