Có 1 kết quả:

huáng yú

1/1

huáng yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

yellow croaker (fish)