Có 1 kết quả:

huáng yú chē ㄏㄨㄤˊ ㄩˊ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. croaker car
(2) flatbed tricycle
(3) delivery tricycle