Có 1 kết quả:

huáng yú chē

1/1

huáng yú chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. croaker car
(2) flatbed tricycle
(3) delivery tricycle