Có 1 kết quả:

huáng wú

1/1

huáng wú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellowhammer (Emberiza citrinella)