Có 1 kết quả:

huáng jí líng ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧˊ ㄌㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) eastern yellow wagtail (Motacilla tschutschensis)