Có 1 kết quả:

huáng má

1/1

huáng má

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) jute (Corchorus capsularis Linn.)
(2) plant fiber used for rope or sacks