Có 1 kết quả:

huáng shǔ láng gěi jī bài nián

1/1

Từ điển Trung-Anh

Beware of suspicious folk bearing gifts, they are sure to be ill-intentioned. (idiom)