Có 1 kết quả:

Lí zú ㄌㄧˊ ㄗㄨˊ

1/1

Lí zú ㄌㄧˊ ㄗㄨˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Li ethnic group