Có 1 kết quả:

Lí zú

1/1

Lí zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Li ethnic group