Có 1 kết quả:

Lí màn jǐ hé ㄌㄧˊ ㄇㄢˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(math.) Riemannian geometry