Có 1 kết quả:

Lí màn kōng jiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Riemannian space (physics)